Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jansen Used Laro Parts

Garantie:
1. Maximale garantie staat te allen tijde vermeld op uw factuur.
2. Het onderdeel dient voorzien te zijn van een door Jansen Used Laro Parts aangebracht kenmerk met datum van aankoop.
3. Bij gebleken aantoonbaar defect wordt het onderdeel omgeruild tegen een vergelijkbaar/gelijkwaardig onderdeel.
4. Slechts indien geen vergelijkbaar onderdeel leverbaar is, kan de koper aanspraak maken op terugbetaling van het aankoopbedrag.

Garantie is niet van toepassing:
5. Na ondeugdelijke inbouw en/of montage.
6. Als koper eigenmachtig reparaties of veranderingen heeft aangebracht.
7. Als er sprake is van onderdelen waarvoor overeengekomen is dat het oude defecte onderdeel bij Jansen Used Laro Parts zal worden ingeleverd en dit nog niet is ontvangen, ook niet als hiervoor door de koper ter waarborg een bedrag aan statiegeld is betaald.
8. Op elektronische onderdelen en plaatwerk.

Overige kosten:
9. Koper kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor: inbouw, montage, vervoer of kosten anders dan die van het aankoopbedrag.

Verzendkosten:
10. Verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening van de koper, ook bij retourzending, om wat voor reden dan ook.

Aansprakelijkheid:
11. Jansen Used Laro Parts is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook en haar aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk beperkt tot het aankoopbedrag.
12. Koper is gehouden Jansen Used Laro Parts te vrijwaren terzake van alle aanspraken van welke aard ook welke derden jegens Jansen Used Laro Parts gelden mochten maken indien schade of letsel voor derde is ontstaan door of gebruik van door Jansen Used Laro Parts geleverde goederen.

Translate »